top of page

Reconnect Psychotherapy

SmallLogo.png

Zuzana Kučerová

Welcome/Vítejte

Welcome

Thank you for being here and for

being curious. 

 

In my view, curiosity is the driving

force behind personal growth. In psychotherapy, curiosity is the driving force behind self-awareness and understanding why we make the choices we make.

 

I strive to make therapy a journey of curiosity & compassion, as opposed to one of judgement, criticism or blaming. 

 

And I strive to help every client make sense of the thoughts, emotions, feelings, and behaviours that lie behind their life story. Understanding the story is the first step to self-awareness, to becoming more conscious and making more optimal life choices (as opposed to following the unconscious programmes that are no longer useful). Insight into why we relate to ourselves, others, and the world the way we do, are the keys that open the door to compassion, acceptance, self-worth, and healing.

I am of a firm belief that we all have inner resources that we can draw on at times of distress and when we wish to heal. One of the aims of therapy is to understand what the resources are and how to use them in the best possible way. 

Vítejte

                 Jsem ráda, že Vás zvídavá mysl

                  zavedla na mé stránky.

        Podle mne, zvídavá mysl je hnací silou osobního růstu. A v psychoterapii je hnací silou sebepochopení, porozumění toho, proč děláme taková rozhodnutí, jaká děláme, a pochopení druhých.

Přeji si nabídnout lidem terapii, která bude protkána zvídavostí, porozuměním 

a soucitem, ne kritikou a obviňováním.

A která bude lidem cestou k pochopení jejich životního příběhu, jakož i každé myšlenky, pocitu a vzorce chování, který jejich příběh tvoří. Pochopení našeho příběhu je prvním krokem k tomu žít uvědoměle (namísto toho být hnán podvědomými pochody), a dělat optimálnější životní rozhodnutí.  Pochopení naši životní reality, a proč si vytváříme takový vztah k sobě samé/samému, k druhým, ke světu a k životu, je klíčem, který otevírá dveře k soucitu, sebepřijetí, přijetí druhých, sebeúctě a uzdravení. 

Jsem přesvědčená, že my všichni máme v sobě zdroje, ze kterých můžeme čerpat v době stresu, a které jsou prostředkem k vnitřnímu uzdravení. Jedním z úkolů terapie je pochopit, co ty zdroje jsou a jak je nejlépe využít.    

 

7B3B8438-BFEC-4D6F-8BD3-7261E1F1AB31_1_105_c.jpeg
Qualifications
   My Learning Process
               Rozsah
                mých vědomostí
C2001761-6914-46B9-B001-063C57FA248D_1_105_c.jpeg

My learning process is ongoing and I see it as a life-long journey. I continuously educate myself about psychology, psychotherapy, neuroscience, and also spirituality. What I have learned so far is hidden in these (and other smaller) qualifications:

 • MSc. in Mental Health Studies   (King's College, IOPPN, London)

 • BSc. in Psychology   (Open University, London)

 • Diploma in Integrative Counselling and Psychotherapy    - integration of psychodynamic and person-centered therapies   (CPTA, London)

 • Internal Family Systems Therapy - L1 & L2 

​​

My master’s dissertation, which investigated the effects of early school boarding on emotional functioning in adulthood, helped me gain a deeper understanding of attachment theory. It helped me understand how our attachment to significant others in early life has an impact on how we relate to ourselves and others. Being a therapist, as well as a parent, helps me see the significance of attachment in all sorts of areas of one's life.

I am qualified to work with adults and young people over the age of 16. I mainly work with adults, but I spent almost six years working at a college with 16 to 19-year-old students, and I truly enjoyed working with this age group.

I find psychology, psychotherapy, psychiatry, and neuroscience to be filled with fascinating but also contradictory theories and ways of treating mental health problems.  Especially in the field of psychotherapy, with its numerous competing schools of thought, there is no consensus on which interventions and internal mechanisms produce lasting therapeutic change. Perhaps that is why I have been studying these fields for so many years and realising that the more I know, the more there is still to know. Although I believe that understanding our own, as well as other people's patterns of thinking and behaving is truly useful, I believe that too much introspection and being lost in the inner world is not healthy. Therefore, I strive to help my clients understand and work with the unresolved aspects of the past so that they no longer gravitate to the past, or the future when making catastrophic predictions based on past experiences. 

One particular area that I have been interested in is narcissism. I think that in today's society, which promotes individualism over collectivism, competition over cooperation, and self-centredness over altruism, and which breeds more and more people with narcissistic tendencies, understanding the topic of narcissism is very useful. 

 

I am a registered member of the BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy), and so I adhere to its code of ethics. I also have Counselling & Psychotherapy Insurance.

 

Among other short-term and online courses that I have undertaken are: 

 • Acceptance and Commitment Therapy, Cognitive Behavioural Therapy,

 • Trauma-related Therapy,

 • Emotion-Focused Therapy,

 • Compassionate Inquiry,

 • Internal Family Systems Therapy,

 • Mindfulness

 • Emotional Freedom Techniques,

 • Breathwork Instructor Course.

Although I draw on several forms of therapy, my work is to a large extent informed by psychodynamic concepts, which I find useful in understanding the impact of conditioning/programming in our early life on how we function today. However, I am convinced that there is no single form of therapy that has all the answers to alleviating suffering. What is necessary, is a holistic approach that targets all aspects of our being - the mind, the brain, the body, and the spirit (or however one wants to call it). I have been using the principles of Internal Family Systems Therapy (IFS), which I have found to be a powerful healing method. However, I have also found some aspects of this modality problematic. Therefore, I use only the elements that resonate with me and that I find helpful. I use these elements when doing memory reconsolidation, when working with beliefs, or with anything that needs processing and resolving. Sometimes I also use some aspects of EFT (Emotional Freedom Techniques, also known as tapping). I have found this combination to be a powerful way of taking the emotional charge out of our memories, working with beliefs, and with whatever is unresolved, unhelpful, or painful.

 

If you would like to read my views on/critique of IFS therapy and understand more about my ways of thinking & working, please, go to my blog or click here.

 

In the past two years, I have also been practising Pranayama breathwork. I have found it to be a useful tool for physical health, relieving stress, balancing the sympathetic & parasympathetic nervous systems, and reconnecting with my body, mind, and beyond. I have become a Certified Breathwork Instructor and I would like to offer my knowledge of Pranayama to those fellow beings with whom I have the privilege to work (if that is something they would like to explore).

8600C189-1EFF-4A03-8151-BFDDDADE9272.png

Mé vzdělávání se v oblasti psychologie, psychoterapie, neurovědy a spirituality vidím jako celoživotní cestu.  

 

Vědomosti, které jsem doposud získala jsou skryty v těchto (a ještě dalších menších) kvalifikacích:

 • MSc. in Mental Health Studies   (King's College, IOPPN, London)

 • BSc. in Psychology   (Open University, London)

 • Diploma in Integrative Counselling and Psychotherapy    - integrace Rogerovské a      psychodynamické terapie (CPTA, London)

 • Internal Family Systems Therapy - L1 & L2 

​​

Mou magisterskou diplomovou práci jsem zaměřila na téměř neprozkoumané téma - pobyt v internátní škole v ranném věku (před věkem 13 let) a jeho dopad na psychické a emoční fungování v dospělosti. Tato práce mi pomohla hlouběji pochopit teorii citové vazby (attachment theory), která  studuje citové přilnutí malého dítěte k matce a dalším blízkým osobám, a dopad těchto vazeb na psychické a emoční fungování. Tuto teorii do hloubi poprvé popsal britský psychiatr, psycholog a psychoterapeut John Bowlby. Má diplomová práce (jakož i má terapeutická práce a i to být rodičem)  mi pomohla pochopit významnost toho, jak citové vazby vytvořené v ranném dětství ovlivňují naše psychické a emoční fungování, odolnost a schopnost navazovat citové vazby jak v dětství, tak v dospělosti.  

Jsem kvalifikovaná na to pracovat s dospělými a mladými lidmi od 16-ti let. Většinou pracuji s dospělými, ale v minulosti jsem necelých šest let pracovala na střední škole s mladými věku 16-ti až 19-ti let, což byla velmi příjemná a naplňující práce.

 

Považuji psychologii, psychoterapii, psychiatrii a neurovědu jako fascinující předměty studia, i přesto a nebo možná proto, že si někdy protiřečí a mají jiný náhled na mentální a emoční zdraví. Zvláště v oblasti psychoterapie je spousta soutěžících a proti-řečících si forem terapie a myšlenkových směrů, a snad proto  ještě nedošli k jednotnému souhlasu na tom, které aspekty terapie, a které vnitřní mechanismy vedou k trvalé terapeutické změně. 

Čím déle tyto předměty studia studuji, tím více přicházím na to, že ačkoliv sebepochopení a porozumění tomu, proč fungujeme tak, jak fungujeme, je velice důležité a užitečné, přemrštělé sebepozorování (a ztrácení se ve vnitřním světě myšlenek a pocitů) je nezdravé. Proto se snažím klientům pomoci vnímat přítomnost a oprostit se od toho žít v minulosti či budoucnosti - v minulosti tím, že ji pochopí a pracují s tím nevyřešeným; a v budoucnosti tím, že pochopí, proč dělají katastrofické předpovědi založené na zkušenostech v minulosti. 

Jedním z pro mne nejzajímavějších témat, které se snažím už několik let plně pochopit, je téma narcismu. Zvláště v dnešní společnosti, která podporuje individualismus namísto kolektivismu, soutěžení namísto spolupráce, sebestřednost namísto altruismu (nezišté dobročinnosti), a tak rodí čím dál více lidí s narcisistickými tendencemi, je porozumění tématu naricismu velmi užitečné. 

Jsem členem BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy), a tudíž se řídím jejím etickým kodexem. Také mám Counselling & Psychotherapy pojištění.

Kromě výše zmíněných kvalifikací jsem také podstoupila tyto menší kurzy: 

 • Acceptance and Commitment Therapy, Cognitive Behavioural Therapy,

 • Trauma-related Therapy,

 • Emotion-Focused Therapy,

 • Compassionate Inquiry,

 • Internal Family Systems Therapy,

 • Mindfulness

 • Emotional Freedom Techniques,

 • Breathwork Instructor Course.

Přestože používám znalosti ze všech psychoterapeutických metod, se kterými jsem se do hloubi seznámila, má práce je do velké míry ovlivněná psychodynickými koncepty, které považuji za nápomocné v tom pochopit jak psychické a emoční programy, které si tvoříme v dětství, ovlivňují naše psychické a emoční fungování i v dospělosti. Nicméně, jsem taky přesvědčená, že neexistuje jedna forma terapie, které dokáže nabídnout jasnou odpověď na to, jak zmírnit či odstranit lidské trápení. Co je zapotřebí, je holistický (celostní) přístup zaměřený na každý aspekt našeho bytí - mysl, mozek, tělo a ducha. V poslední době jsem hodně používala principy terapie zvané Internal Family Systems (IFS), která je momentálně hodně populární, ale začínám se od ní trochu odklánět, neboť jsem pochopila, že některé její aspekty jsou problematické. Tudíž si z ní ponechávám jen ty aspekty, které vnímám jako užitečné a nápomocné. Ty pak kombinuji s danými kroky dnes už vědecky dokázanému procesu zvanému "rekonsolidace vzpomínek", což je upravování vzpomínek tak, aby ztratily emoční náboj. Považuji tento způsob práce se zepokojujícími myšlenkami, emocemi a bolestnými pocity jako nejúčinnější. Někdy to kombinuji i s prvky EFT (Emotional Freedom Techniques), která používá poklepávání na dané akupresurní body k neutralizování nepříjemných pocitů.

V posledních dvou letech také praktikuji Pranayama dýchání  a jsem držitelem certifikátu instruktora  dýchání, které považuji za ú
činný nástroj ke zmírnění stresu, harmonizaci nervového systému a navázání hlubšího kontaktu s tělem, myslí a duší. 

 

8600C189-1EFF-4A03-8151-BFDDDADE9272.png
Contact/Kontakt
Contact
Kontakt
6F03E3C9-FAD4-440A-A4CE-FDD086CE5E30_1_105_c.jpeg


At the moment,
I offer online sessions only.

If you would like to have a free 20-minute consultation on Zoom, please, contact me at 

zk@reconnectpsychotherapy.com 

 
Thank you. 


Momentálně nabízím terapii 
pouze prostřednictvím Zoomu. 

Pokud byste měli zájem o 20-ti minutovou konzultaci, prosím, kontaktujte mne na

zk@reconnectpsychotherapy.com 


Děkuji. 

bottom of page